Erasmus+ mládež

Program je zaměřen na oblast neformálního vzdělávání a jeho cílovou skupinou jsou mladílidé ve věku 13 až 30 let a pracovníci s mládeží. V roce 2014 byla zahájena jeho nová sedmiletá fáze, která navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Jeho obecnými cíli jsou motivace mladých lidí k aktivnímu přístupu, odstraňování bariér a zapo­jení do společnosti. Nabízí jim možnost realizovat jejich vlastní nápady, zvýšit mobilitu a jazykovou vybavenost a získat praktickou zkušenost s prací v mezinárodním prostředí. Program klade velký důraz na rovnocenné začlenění všech mladých lidí včetně těch s omezenými příležitostmi, a tím přispívá k rozvoji jejich tolerance a solidarity. Jeho součástí je také podpora pracovníků s mládeží a jejich dalšího vzdělávání. Program se zároveň zaměřuje na vybudování evropského systému pro rozvoj a inovaci neformálního učení.

Hlavními prioritami nové fáze programu jsou podpora sociálního začleňování a dobrých životních podmínek mladých lidí, propagace aktivit ve volné přírodě a sportu, povzbuzování mladých lidí k aktivní účasti na tvorbě unijní politiky, rozvoj kompetencí jako podnikavost, mnohojazyčnost, využití informačních a komunikačních technologií v práci s mládeží a v neformálním učení a snaha o zjednodušení uznávání dovedností a kvalifikace v zahraničí.

Program je strukturován následovně:

Klíčová akce 1 – projekty mobilit

Klíčová akce 2 – projekty spolupráce

Klíčová akce 3 – podpora politik

Podrobnější informace o tom, jak se do programu zapojit najdete v publikaci "Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+ mládež" nebo na webu www.naerasmusplus.cz.