Partneři Eurodesku a další zajímavé odkazy

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a plní úkoly, které plynou ze zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. DZS má na starosti řadu mezinárodních programů a realizuje aktivity vztahující se k oblasti podpory vzdělávání. Služby DZS jsou určeny jak jednotlivcům, studentům, pedagogům, ředitelům všech typů škol a dalším odborníkům, tak organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání i orgánům místních samospráv a v neposlední řadě také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Eurodesk jako součást programu Erasmus+ spadá pod správu právě DZS.

 

Národní informační centrum pro mládež (NICM) je pracoviště, které poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z těchto oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně - patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další. Je zároveň zastřešujícím, metodickým, kontrolním a koordinačním subjektem pro ostatní informační centra pro mládež v České republice.

 

Vize: Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží usiluje o zavedení kvalitního strukturovaného dialogu mezi tvůrci politik a mladými lidmi jakožto běžné součásti veřejné diskuze v České republice. Dialog má probíhat ve fázi příprav, realizace i hodnocení politik. Cílem je zajištění kvalitní participace mladých lidí na veřejném dění, které se mladých lidí dotýká.

Mise: Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží podporuje dialog mezi mladými lidmi a tvůrci politik ve všech oblastech, které se mladých lidí dotýkají. Za tímto účelem poskytuje informační a metodickou podporu všem zájemcům bez rozdílu, především spolkům dětí a mládeže, neziskovým organizacím, iniciativám mládeže, institucím veřejné správy a samosprávy, mezinárodním organizacím a politickým stranám a hnutím bez rozdílu ideologie v rámci demokratického zřízení a sociálně tržního a udržitelného hospodářství, které respektuje lidská práva a vnímá potřeby a zájmy mladých lidí jako integrální součást zdravé společnosti. Skupina napomáhá síťování mezi jednotlivými aktéry a zviditelňování názorů a potřeb mladých lidí ve společnosti.

 

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje kolem stovky členských organizací (mezi nimi většinu celostátních sdružení dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně deseti krajských rad mládeže.

Česká rada dětí a mládeže je dnes jediná a vskutku reprezentativní platforma, jež sdružuje a podporuje valnou většinu celostátních a zároveň i mnoho regionálních a místních sdružení dětí a mládeže. Slovo „rada“, které je ústředním slovem jejího názvu, vystihuje obě funkce organizace, jejichž vyvážení je pro dlouhodobou stabilitu ČRDM stěžejní. Znamená jednak možnost diskutovat demokraticky uvnitř mládežnického hnutí jeho problémy a potřeby a tyto pak otevřeně komunikovat a zastupovat vůči orgánům státní správy (samosprávy) a politické reprezentaci, jednak rozvinutý odborný kredit, který je nabízen a ve velkém měřítku také využit ze strany rodičovské i odborné veřejnosti a partnerů napříč státním i neziskovým sektorem.

Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

 

 

Europass je soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech. Dokumenty Europassu poskytují zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím přehledně informace o jejich držiteli ve všech jazycích států EU.

Národní centra Europass působí v jednotlivých zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Národní centrum Europass Česká republika (NCE ČR) vzniklo 30. března 2005 a je součástí Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Jsme prvním kontaktním místem pro jednotlivce či organizace, kteří/které chtějí získat podrobné informace o Europassu nebo si Europass pořídit. Naši činnost koordinuje Evropská komise a Cedefop (Evropské centrum pro rozvoj odborného vzdělávání).

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) je jednotná stupnice osmi úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Rámec vznikl s cílem usnadnit mobilitu lidí v Evropě, zlepšit srozumitelnost kvalifikací napříč Evropou a také proto, aby si lidé uvědomili, jakou úroveň kvalifikace mají a kam se zařadit.

Europe Direct je celoevropská informační síť zastávající funkci prostředníka mezi EU a jejími občany v regionech s cílem šířit povědomí a informace o EU a aktivně podporovat diskuzi na regionální úrovni. 

Evropská karta mládeže EYCA (European Youth Card) je mezinárodní identifikační průkaz pro mladé. Nejedná se o slevovou kartu pouze pro studenty; v České republice ji mohou získat všichni lidé ve věku 5–30 let. Více informací o nabídce pro Českou republiku naleznete na stránkách www.eyca.cz

Průkazy ISIC, ITIC a IYTC jsou jediné celosvětově uznávané doklady prokazující status studenta, učitele a mládežníka. Průkazy vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO.

Erasmus Student Network (ESN) je dobrovolnická studentská organizace působící na vysokých školách po celé Evropě.

  • Misí ESN je vytvářet příležitosti pro kulturní porozumění a osobní rozvoj pod principem Students Helping Students.
  • Vizí ESN je obohacení společnosti skrze zahraniční studenty.

ESN funguje na třech úrovních - lokální, národní a mezinárodní. Na lokální úrovni se skládá z více než 500 sekcí (lokálních buněk ESN) ve 38 zemích.

ESN CZ je nezisková studentská organizace působící na národní úrovni ESN a zastupující 18 lokálních sekcí v České republice. Sekce v ČR dohromady pomůžou přibližně 5000 zahraničních studentů ročně. Dobrovolníci v této organizaci sdílejí misi a vizi ESN. 

 

Mladiinfo ČR z.s. je českou pobočkou mezinárodní sítě organizací Mladiinfo. Inspiruje mladé lidi v Česku k tomu, aby využívali svůj potenciál, vyrazili do světa a stali se aktivními občany. Přináší komplexní, nezávislé a objektivní informace o nabídkách a možnostech v oblastech studia, stáží, vzdělávání, cestování, dobrovolnictví a dalších.

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. Posláním organizace je prostřednictvím dobrovolnických projektů, vzdělávacích programů a kampaní podporovat rozvoj tolerantní otevřené společnosti a aktivního odpovědného přístupu k okolnímu světu nejen v České republice, ale i na celém světě. Kromě jiného podporujeme iniciativu mladých lidí - jejich aktivity i dlouhodobé projekty, zapojování do strukturovaného dialogu nevyjímaje.

AFS je celosvětová nevládní nezisková dobrovolnická organizace, která nabízí příležitost v oblasti mezikulturního vzdělávání pro všechny věkové kategorie s cílem pomáhat lidem rozvíjet schopnosti, získávat znalosti a osvojovat si postoje potřebné pro tvořivý a harmonický život v současném multikulturním a stále více propojeném světě.

 

 

Nabídky zaměstnání, brigád a stáží:

 

Seznam Regionálních partnerů Eurodesku najdete v části Eurodesk v regionech.