Nadace

Pro radost a pro Evropu

Nadace OKD
Prokešovo nám. 6/2020
728 30 Ostrava
www.nadaceokd.cz,
tel.: +420 596 262 118
e-mail: info@nadaceokd.cz

PRO RADOST

Mezi důležité oblasti, jež Nadace OKD podporuje, patří také kultura, vzdělávání a volný čas. Podporuje rovněž veřejně prospěšné projekty, které mají kulturněspolečenský charakter. Soustřeďuje se i na podporu tradic a rozvoje vzájemnosti v regionu, v němž působí. Udržování a rozvoj místních i hornických tradic přispívá nejen k posilování příslušnosti obyvatel k regionu, ale také ke zvyšování povědomí o celé oblasti a jejím nezaměnitelném charakteru v očích jejích návštěvníků. Nadace chce prostřednictvím grantů také přispívat ke zvýšení vzdělanosti v moravskoslezské oblasti, a tím pomoci jejímu rozvoji.

PRO EVROPU

Neziskové organizace se často potýkají se složitým získáváním finančních prostředků na svůj provoz. Jednou z možností, kde mohou tuto podporu získat, jsou fondy Evropské unie. K získání podpory je ovšem nezbytné připravit kvalitní a bezchybnou žádost, která bude schopna obstát ve schvalovacím řízení. Proces přípravy žádosti vyžaduje řadu zkušeností, odborných znalostí a v neposlední řadě i dostatek financí. Tyto faktory neziskové organizace zpravidla postrádají.

Nadace OKD proto připravila v České republice jedinečný program, který nabízí neziskovým organizacím podporu při získávání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Projekty, které se ucházejí o příspěvek z fondů EU, mohou získat podporu i od Nadace OKD – vybraným projektům neziskových organizací poskytne finanční příspěvek na zajištění odborného zpracování projektu s cílem maximalizovat šance uchazeče na získání evropské finanční podpory.

Fond místního rozvoje – Rychlé granty

Nadace VIA
Jelení 195/9
118 00 Praha 1
http://www.nadacevia.cz,
tel.: +420 233 113 370

Kontaktní osoby:
e-mail: marketa.krausova@nadacevia.cz
e-mail: alzbeta.mattasova@nadacevia.cz

Grantové řízení je zaměřeno na podporu projektů lokálního a regionálního charakteru, které usilují o zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a otevírání věcné diskuse o tématech veřejného zájmu. Rychlé granty jsou jednoduše dostupnou finanční podporou umožňující lidem a organizacím pružně a důrazně reagovat na aktuální veřejné dění, vyjádřit svůj názor, upozornit na problematickou situaci, nebo takovým situacím předcházet. Určeny jsou pro krátkodobé projekty. Rychlé granty mohou být použity např. v těchto oblastech: ochrana životního prostředí, informování veřejnosti o aktuálním dění v obci, hledání alternativních řešení výstavby silnic a velkých objektů apod.

Rychlé granty nejsou určeny jako překlenovací prostředky na projekty ani jako prostředky na chod a rozvoj organizace. Rovněž nejsou určeny na poskytování sociálních služeb. Granty se poskytují průběžně do vyčerpání prostředků určených pro dané grantové kolo.

Vpohybu

Nadace Vodafone Česká republika
Vinohradská 167
100 00 Praha 10
www.nadacevodafone.cz/,
tel.: +420 776 971 677
e-mail: nadace@vodafone.cz

Program V pohybu je zaměřen na rozvoj kreativity, leadershipu a komunikačních dovedností mladých lidí skrze jejich zapojení do komunitního/nebo komunálního? rozvoje. Podporovány jsou proto primárně projekty naplánované a poté i realizované mladými lidmi v lokalitě, ke které mají nějaký vztah. Projekty by měly řešit nějaký existující problém nebo rozvíjet potenciál komunity.

Ročně je mezi žadatele rozdělena částka 5 000 000 Kč, minimální ani maximální výše grantu není stanovena, je možné financování až do 100 % nákladů projektu a doba realizace je od jednodenní akce až po dlouhodobé projekty na 12 měsíců, ve výjimečných případech na 24 měsíců. Oprávněnými žadateli jsou neformální skupiny mladých lidí do 26 let a nestátní neziskové organizace, které jsou vedené lidmi do 30 let. Termíny uzávěrek jsou každoročně na jaře a na podzim.

Oblasti podpory

  1. kultura, sport, volnočasové aktivity,
  2. životní prostředí, veřejná prostranství,
  3. sociální rozvoj a sociální začleňování,
  4. ,ízkoprahové kluby*,
  5. věda a výzkum,
  6. inovace.

Think Big

Nadace O2
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 – Michle
http://o2thinkbig.cz/
tel.: +420 724 001 060
e-mail: info@o2thinkbig.cz

Think Big pomáhá na svět všem dobrým nápadům mladých lidí, kteří chtějí něco vytvořit nebo změnit ve svém okolí. Poskytuje mladým lidem všestrannou podporu pro realizaci jejich nápadů a projektů. Program chce docílit změny postojů většinové společnosti vůči mladým lidem, bourat stereotypy, které se kolem nich vytvářejí, a přispívat k pozitivnímu obrazu mladých lidí.

Program Think Big poskytuje mladým lidem nejen finanční prostředky, ale také trénink projektových, komunikačních a prezentačních dovedností od zkušených lektorů, základních i technologických. S realizací projektů pomáhají mladým lidem zkušení pracovníci Nadace rozvoje občanské společnosti a mentoři z řad zaměstnanců Telefónica Czech Republic.

V rámci programu je možné žádat o 10 000 až 90 000 Kč na realizaci projektu. Žadatelem musí být neformální skupina mladých osob ve věku 13–26 let, skládající se minimálně ze 3 osob. Program není určen pro právnické osoby, ale pro občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, školy apod. Spolupráce týmu a místní neziskové organizace je vítána. Organizace ale nesmí využívat vašeho týmu k získání grantu pro vlastní činnost.