Mezinárodní nadace a fondy

Název Program Uzávěrka max požadovaná částka
Evropská nadace mládeže   1. dubna, 1. října není stanovena
Visegrad Fund Malé granty 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince 5 000 €
  Standartní granty 15. března a 15. září není stanovena
Česko-německý fond budoucnosti Mládež a školy čtvrtletně není stanovena
Nadace Open Society Fund Praha East East: Partnership Beyond Borders průběžně není stanovena
Program švýcarsko-české spolupráce Fond Partnerství průběžně 4 300 000 Kč

 

Evropská nadace mládeže

European Youth Foundation
Directorate of Youth and Sport
Council of Europe
30, rue Pierre de Coubertin
F - 67000 Strasbourg
http://www.eyf.coe.int/fej/
tel: (33) 038 841 2019
e-mail: eyf@coe.int

Evropská nadace mládeže (EYF) poskytuje finanční podporu evropským mládežnickým aktivitám. Jejím cílem je podporovat spolupráci mezi mladými lidmi v Evropě na základě poskytnuté finanční podpory. Podpora je určena na aktivity, které se týkají podpory míru, porozumění a spolupráce v duchu respektování lidských práv, demokracie, tolerance a solidarity.

EYF podporuje následující projekty: 

 1. Mezinárodní mládežnická setkání, včetně seminářů, konferencí, workshopů, táborů a festivalů. EYF poskytuje finanční podporu až do dvou třetin celkových nákladů. 
 2. Jiné mládežnické aktivity, například studie, výzkumné projekty a produkce materiálů i informací týkajících se mládežnické tematiky. 
 3. Správu mezinárodních nestátních mládežnických organizací a sítí. 
 4. Pilotní projekty mládežnických setkání nebo aktivity, které přispívají ke konkrétním prioritám Rady Evropy.

Žadatelé musí reprezentovat  buď mezinárodní nestátní mládežnickou organizaci s pobočkami alespoň ve čtyřech členských státech Rady Evropy, nebo mládežnickou organizaci spolupracující přinejmenším se třemi dalšími národními organizacemi z různých členských států. V každém projektu může být pouze jedna třetina účastníků stejné národnosti a jen jedna třetina může být starší 30 let. Jako obecné pravidlo platí, že projekty se konají v členské zemi (nebo ve více zemích) Rady Evropy. Účastníci a organizátoři se také musejí finančně podílet na projektu.

Uzávěrky přihlášek jsou: 

 • 1. dubna – pro projekty, které se konají v první polovině následujícího roku,
 • 1. října – pro projekty, které se konají v druhé polovině následujícího roku.

Visegrad Fund

International Visegrad Fund
Kralovske udolie 8
811 02 Bratislava
SR - Slovenská republika
www.visegradfund.org.
tel.: +421 259 203 811 / +421 259 203 802
e-mail: visegradfund@visegradfund.org

Cílem fondu je usnadnit a podporovat rozvoj užší spolupráce mezi zeměmi V4 (a zemí V4 s jinými zeměmi, zejména, ale ne výlučně, mimo EU, s členskými státy ve východní Evropě, se západním Balkánem a jižním Kavkazem) pomocí grantů podporujících společné kulturní, vědecké a vzdělávací projekty, výměny mládeže, přeshraniční projekty a propagaci cestovního ruchu.

Malé granty

V rámci programu Malých grantů je udělovaná částka 540 000 Euro. Termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince. Maximální částka udělovaná jednomu projektu v rámci programu Malých grantů je 5 000 Euro. Finanční příspěvek Fondu může dosahovat maximálně 70 % celkových nákladů na projekt, včetně in-kind příspěvku žadatele nebo in-kind příspěvku dalších subjektů. Maximální časový rámec navrhovaného rozpočtu je 6 měsíců. Většina příjemců jsou nevládní organizace (NNO), obce a školy nebo jiné veřejné instituce.

Standardní granty 

U programu Malých grantů je rozdělována částka 2 200 000 Euro. Termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 15. března, 15. září. Minimální částka udělovaná jednomu projektu v rámci programu Standardních grantů je 5 001 Euro a výše. Finanční příspěvek Fondu může dosahovat maximálně 70 % celkových nákladů na projekt, včetně in kind příspěvku žadatele, nebo in kind příspěvku dalších subjektů. Maximální časový rámec navrhovaného rozpočtu je 12 měsíců.

Obecné informace

V rámci schváleného rozpočtu jsou finanční zdroje Fondu používány na podporu činností v oblastech:

 1. kulturní spolupráce (např. festivaly),
 2. vědecká výměna a výzkum (např. konference, výzkum, publikace),
 3. školství (např. semináře, letní školy),
 4. výměny mladých (např. sport, výchovné aktivity pro děti a mládež),
 5. přeshraniční spolupráce (projekty na hranici dvou států V4, max. 50 km od hranic)
 6. podpora turismu (např. průvodci, prezentace, veletrhy).

Projekty lze spojit s dalšími oblastmi aktivit (např. životního prostředí, sociálních záležitostí, sportu a volného času, médií atd.). Finanční příspěvek Fondu může dosahovat maximálně 50 % celkových nákladů na projekt. Celkové náklady zahrnují také vlastní příspěvky žadatele v naturáliích (nepeněžní přípěvky, kterým se může dát peněžní hodnota, např. vlastní auto, prostory, provozní náklady), případně příspěvky v naturáliích přijaté od jiného spolufinancujícího subjektu.

Při financování projektů z Fondu se upřednostňují ty, kterých se účastní subjekty ze všech zemí V4. Fond nepodpoří projekty, na nichž participují méně než tři země V4, s výjimkou projektů v oblasti přeshraniční spolupráce (v přeshraničných projektech postačuje účast dvou zemí V4).

Mládež a školy

Česko-německý fond budoucnosti
Na Kazance 634/7
171 000 Praha 7 – Troja
www.fondbudoucnosti.cz
tel.: +420 283 850 512 / +420 283 850 513 / +420 283 514
e-mail: info@fb.cz

Oblast mládeže patří k prioritám Fondu budoucnosti. Aby se mladí lidé mohli zapojit do procesu porozumění a smíření mezi Čechy a Němci, podporuje Fond budoucnosti četná setkání skupin mládeže, školních tříd i studentů, také vzdělávací akce, česko-německé školy a roční studijní pobyty. Poskytnuté prostředky pomáhají širokému okruhu mladých lidí osobně poznat své vrstevníky v sousední zemi a udělat si obrázek o jejich běžném životě, zejména jsou-li ubytováni v rodinách. Příklady smysluplného a obecně prospěšného využití volného času mladých lidí jsou společné workcampy na různých veřejně prospěšných akcích nebo projekty umělecké spolupráce, např. nastudování a uvedení společných koncertů nebo tanečních či divadelních představení, které napomáhají sbližovat mladé lidi navzdory jazykové bariéře.

V oblasti školství a vzdělávání se podpora Fondu budoucnosti soustřeďuje jak na podporu různých aktivit v rámci partnerství škol, tak na dlouhodobější výměnné projekty. K těm patří především roční studijní pobyty středoškoláků na školách sousední země, které jsou organizovány kancelářemi euroregionů nebo vznikají na základě soukromých iniciativ.

Podporovány jsou také dlouhodobé nebo krátkodobé praxe pro učně, absolventy odborných škol nebo nezaměstnané, organizované Tandemem, koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže, dále roční pobyty mladých dobrovolných pracovníků v sousední zemi se sociálním nebo ekologickým zaměřením.

East East: Partnership Beyond Borders

Nadace Open Society Fund Praha
Seifertova 47
130 00 Praha 3
http://www.osf.cz/
tel: +420 222 540 979
fax: +420 222 540 978

Kontaktní osoba:
e-mail: marie.perinova@osf.cz

East East: Partnership Beyond Borders je mezinárodní program sítě Open Society Foundations, který podporuje vzájemnou spolupráci, sdílení zkušeností a konstruktivní dialog mezi zeměmi střední a východní Evropy a střední Asie. Přednostně podporuje projekty, které pomáhají řešit společné či podobné problémy v postkomunistických zemích, přispívají k pozitivním změnám a ovlivňují rozvoj a kvalitu života společnosti v těchto zemích.

Podporu získávají projekty z různých oblastí – jsou zaměřené například na posilování právního státu a role práva, na boj s korupcí, prosazování rovných příležitostí, na sociální otázky, migrační a azylovou politiku, posilování práv znevýhodněných skupin, a v současné době zejména na evropskou integraci a sdílení zkušeností s prováděním klíčových reforem. Partnery při realizaci projektů bývají zejména nevládní a neziskové organizace, akademické instituce a další subjekty.

Program East East:

 • podporuje mezinárodní spolupráci a partnerství s cílem vzájemného předávání zkušeností,
 • podporuje veřejný dialog na mezinárodní úrovni,
 • pomáhá identifikovat témata,
 • vyhledává institucionální a lidské zdroje pro úspěšnou realizaci projektů,
 • hledá řešení, která vedou k pozitivním společenským změnám,
 • poskytuje prostor pro strukturované řešení témat se zapojením veřejnosti,
 • přispívá k rozvoji intenzivních mezinárodních kontaktů.

Fond Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce

Národní koordinační jednotka
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
http://www.swiss-contribution.cz/
tel.: +420 257 044 583
fax: +420 257 044 570
e-mail: czp-swiss@mfcr.cz

Fond Partnerství je zaměřen na podporu spolupráce a výměnu zkušeností mezi českými a švýcarskými subjekty. Podporuje následující aktivity:

 • asistence švýcarských expertů při přenosu a výměně zkušeností mezi partnerskými subjekty v ČR,
 • semináře v ČR – pořádané a realizované ve spolupráci se švýcarskou partnerskou institucí,
 • semináře ve Švýcarsku – řádně zdůvodněná účast českých zástupců na seminářích a workshopech ve Švýcarsku organizovaných švýcarskou partnerskou institucí (téma musí odpovídat oboru činnosti žadatele a musí mít jasný přínos pro jeho činnost),
 • studijní cesty – řádně zdůvodněný pobyt českých zástupců ve Švýcarsku, který je organizován švýcarskou partnerskou institucí (téma musí odpovídat oboru činnosti žadatele a musí mít jasný přínos pro jeho činnost),
 • doplňující aktivity – nezbytné k dosažení stanovených výsledků aktivit sub-projektu a celkového cíle (vybavení, materiál, případně s tímto spojené drobné stavební práce) –  budou řádně zdůvodněny a doloženy.

Granty na projekty z Fondu Partnerství budou udělovány do výše max. 90 % celkových oprávněných nákladů v závislosti na zdroji spolufinancování. Granty na sub-projekty budou ve výši od min. 170 000 Kč do max. 4,3 milionu Kč. Výše grantu pro každou žádost bude posuzována individuálně.

Maximální doba realizace sub-projektů z Fondu Partnerství je 18 měsíců. Uzávěrka je průběžná s podmínkou, že všechny sub-projekty musejí být ukončeny do 30. června 2016.