Města

Název Uzávěrka max požadovaná částka
Hlavní město Praha       září není stanovena
Brno 31.října 100 000 Kč
České Budějovice 1. března 100 000 Kč
Hradec Králové jaro, podzim 50 000 Kč
Olomouc říjen není stanovena
Ostrava podzim není stanovena
Pardubice jaro není stanovena
Plzeň 15. května, 30. prosince      100 000 Kč
     


Hlavní město Praha

Hlavní město Praha každoročně vyhlašuje Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy, které se zabývají tématy:

I.         Prostorové zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase
II.        Prázdninová činnost s dětmi a mládeží
III.       Akce ve volném čase pro děti a mládež na území hl. m. Prahy
IV.       Krátkodobé akce pro děti a mládež mimo území hl. m. Prahy
V.        Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí
VI.       Podpora akcí a aktivit SVČ pro děti a mládež ve volném čase
VII.     Můj nápad

Granty se vyhlašují před začátkem školního roku a uzávěrka je na podzim. Žádosti se vyplňují prostřednictvím elektronického formuláře. Inspiraci pro realizaci vlastního projektu můžete nalézt na Grantovém portálu hlavního města Prahy.

Grantovou žádost je možné zkonzultovat s pracovníky Odboru sportu a volného času pražského magistrátu.

Hlavní město Praha
Odbor sportu a volného času
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
http://www.praha.eu

Kontaktní osoby:
Mgr. Michaela Perková      tel.: 236 005 955         e-mail: michaela.perkova@praha.eu
Mgr. Luboš Čuta                 tel.: 236 005 908         e-mail: lubos.cuta@praha.eu

Více informací o programu naleznete na webu hlavního města.

Brno

Dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže

Město Brno každoročně vyhlašuje dotace z rozpočtu statutárního města Brna, které se dělí na  dva typy:

Dotace typu A slouží k:

 • zajištění určitých doplňkových služeb,
 • zajištění realizace větších investičních akcí celoměstského významu:
  • které jsou finančně náročné,
  • jejichž financování je obvykle zajišťováno z více zdrojů (např. s využitím státní dotace, zde je nutné v předstihu vyřešit zabezpečení financování).

Dotace typu B jsou poskytovány pouze na neinvestiční výdaje. Dotace jsou určeny zejména na provozní náklady (el. energie, voda, plyn, teplo apod.), nájemné, údržbu, opravy a doplnění materiálního vybavení, cestovné – jízdné, ubytování, ceny. Zpravidla se poskytují max. do výše 70 % celkových nákladů projektu.

Žádosti se podávají v termínu od 1. 10. do 31. 10. příslušného kalendářního roku na aktivity plánované v následujícím kalendářním roce.

Magistrát města Brna
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Dominikánské nám. 3
601 67 Brno
www.brno.cz

Kontaktní osoba:
Ing. Marek Polák
tel.: +420 542 172 107,
e-mail: polak.marek@brno.cz

Ostrava

Podporované aktivity na území města Ostravy jsou (nezahrnují sportovní, tělovýchovné a profesionální kulturní aktivity):  

 • podpora celoroční činnosti subjektů zabývajících se různými zájmovými aktivitami  (nikoliv však sportovními, tělovýchovnými a profesionálními kulturními), které slouží k přímému zapojení dětí a mládeže do pravidelné a smysluplné činnosti v jejich volném čase,
 • podpora systematických zájmových a volnočasových celoročních činností (nikoliv sportovních, tělovýchovných a profesionálních kulturních, stejně jako jednorázových a nahodilých aktivit) subjektů neziskového charakteru, jejichž cílem je vytvořit dobré  zázemí a podmínky pro zájmové a volnočasové aktivity dětí a mládeže do 18 let, a to tzv. registrovaných i neregistrovaných dětí a mládeže,
 • podpora významných zájmových a volnočasových akcí (nikoliv sportovních, tělovýchovných a profesionálních kulturních) konaných na území statutárního města Ostrava a reprezentujících město Ostravu na obdobných akcích v ČR i v zahraničí.

Minimální spoluúčast žadatele na financování realizace významné akce je 50 % nákladů na realizaci. Výši spoluúčasti v jednotlivých položkách rozpočtu uvede žadatel v tiskopise přihlášky. Uzávěrka je na podzim kalendářního roku.

Magistrát města Ostravy
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava
http://www.ostrava.cz

Kontaktní osoba:
Šárka Böhmerová      
tel.: +420 599 443 083
e-mail: sbohmerova@ostrava.cz

České Budějovice

České Budějovice podporují mládežnické aktivity, a to volnočasové, prostřednictvím dotačního programu města, který se skládá ze dvou částí.

Opatření č. 1 podporující následující aktivity rozvoje: 

 • údržba a provoz kluboven a prostorů pro volnočasovou činnost,
 • vybavení kluboven a prostorů pro volnočasovou činnost,
 • účast na různých akcích a soutěžích pořádaných pro děti a mládež, 
 • organizaci a realizaci projektů pro organizované i neorganizované děti a mládež směřující k rozšíření nabídky volnočasových činností a podpory péče o talenty,
 • volnočasové aktivity pro handicapovanou mládež.

Zde lze žádat o min. 20 000 Kč s max. hranicí 100 000 Kč.

Opatření č. 2 podporující aktivity zaměřené na:

 • pořádání sportovních her, turnajů, závodů a festivalů a účast na nich,
 • pořádání víkendových výprav mimo České Budějovice,
 • pořádání různých krátkodobých (max. sedmidenních) akcí pro děti a mládež a jejich účast na nich.

Zde lze žádat o min. 5 000 Kč s max. hranicí 20 000 Kč.

Žádosti pro obě opatření se podávají v termínu od 1. 2. do 1. 3. pro činnost v následujících měsících.

Statutární město České Budějovice
Odbor školství a tělovýchovy
nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2
370 92  České Budějovice
http://www.c-budejovice.cz

Kontaktní osoba:
Johana Fuxová
tel.: +420 386 801 503
e-mail: fuxovaj@c-budejovice.cz

Olomouc

Město Olomouc podporuje formou dotačních programů Využití volného času dětí a mládeže následující aktivity:

 • celoroční činnost organizovaná pro děti a mládež – např. různé zájmové kroužky a oddíly,
 • jednorázové akce určené pro děti a mládež – např. dětské tábory, soustředění, výměnné pobyty, vystoupení, soutěže apod.

Výše dotace je u pro jeden projekt 20 000 Kč. Uzávěrka žádostí je v říjnu.

Magistrát města Olomouce
odbor školství
Dolní náměstí 1
779 11 Olomouc
http://www.olomouc.eu

Kontakt:
sekretariát odboru
tel.: +420 585 513 416
e-mail: odb.skolstvi@mmol.cz

Pardubice

Program podpory volného času rozděluje a poskytuje dotace prostřednictvím komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Pardubic pro následující účely:

 • na pořádání jednotlivých kulturních akcí (zábavy, reje, dětské dny, mikulášské nadílky)
 • akce pořádavané pro volnočasové aktivity občanů včetně vzdělávacích a osvětových

Na finanční podporu těchto akcí lze žádat na jaře každého roku.

Magistrát města Pardubic
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
www.pardubice.eu

Kontaktní osoba:
Jitka Korečková, DiS.
tel.: +420 466 654 186
e-mail: jitka.koreckova@umo4.mmp.cz

Hradec Králové

Město Hradec Králové realizuje Dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže, který se týká následujících oblastí:

1) Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, pořádání jedno nebo vícedenních jednorázových akcí pro děti a mládež, hradeckých škol a hradeckých neziskových organizací, podporujících pozitivní vývoj dětí a mládež.
2) Akce se konají výhradně mimo vyučování s výjimkou významných krajských a celostátních projektů a soutěží.
3) Jeden žadatel může podat 1 žádost pro níže uvedené kategorie b) ,c) pro dané kolo, pro kategorii a) 1x ročně
- a) kompenzace nájemného (dotace na celoroční pronájem nebytových prostor v majetku města, určená pro volnočasové aktivity dětí a mládeže
- b) pravidelná celoroční činnost dětí a mládeže organizovaných skupin
- c) jednorázové akce (jedno nebo vícedenní akce)

Z rozpočtu města lze podpořit žádost do výše 50 000 Kč se spoluúčastí maximálně 80 % z uznatelných nákladů vynaložených na projekt, pokud poskytovatel výslovně nestanoví jinak. Uzávěrka přijímání žádostí je dvoukolová - jaro, podzim.

Magistrát města Hradec Králové
Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
http://www.hradeckralove.org

Kontaktní osoba:
Mgr. Libuše Moníková
tel.: +420 495 707 706
e-mail: Libuse.Monikova@mmhk.cz

Plzeň

V rámci města Plzně existuje Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže, který podporuje projekty nabízející mimoškolní činnost a vzdělávací aktivity, a to nejen ve školách, ale i u dalších institucí. Podmínkou pro získání subvence je sídlo organizace v ČR. Nabízené aktivity se musejí týkat plzeňských dětí a mládeže.

Z nadačního fondu lze získat finanční příspěvek v maximální výši 100 000 Kč. Pro podání žádostí jsou vypsány 2 termíny do 30. 12. a do 15. 5.

Magistrát města Plzně
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Kopeckého sady 11
Plzeň 301 00
http://www.plzen.eu