Krajské úřady

Název

Maximální částka

Jihočeský kraj

50 000 Kč

Jihomoravský kraj

30 000 Kč

Karlovarský kraj

není stanovena

Královéhradecký kraj

50 000 Kč

Liberecký kraj

50 000 Kč

Moravskoslezský kraj

200 000 Kč

Olomoucký kraj

30 000 Kč

Pardubický kraj

40 000 Kč

Plzeňský kraj

není stanovena

Středočeský kraj

100 000 Kč

Ústecký kraj

30 000 Kč

Krajské úřady každoročně vypisují výzvu na podporu mládeže a neziskového sektoru (uzávěrky jsou vždy podle konkrétních výzev, výjimkou je Kraj Vysočina, kde je uzávěrka průběžná). Jelikož témata a data výzev se mění, není možné v publikaci postihnout aktuálnost dat jen podat informaci, že typové programy existují a kde lze nalézt více informací.

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
Aktuální kontakty na zaměstnance naleznete na stránkách kraje.

 

V Libereckém kraji existuje několik grantových programů pro mládež, vhodný program pro mezinárodní spolupráci je nejspíše oblast 10 – Podpora projektů v resortu školství. Grantové řízení podléhá režimu školního roku, nikoliv kalendářního! Tedy s tím souvisí posunutí termínu odevzdání žádostí na září a dotace potom spadají projekty realizované od září následujícího roku. Program kryje až 70% nákladů do max. výše 50 tis. Kč.

Podporují se v zásadě 2 typy projektů:

 • volnočasové aktivity
 • společné aktivity dětí, rodičů, škol a školských zařízení a komunitní funkce škol a školských zařízení

Jihočeský kraj

Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Aktuální kontakty naleznete na stránkách kraje.

Programy vyhlašované v Jihočeském kraji:

 • podpora pravidelné zájmové činnosti a zájmového vzdělávání,
 • akce s převahou zaměření na neorganizované děti a mládež,
 • podpora informačních systémů mládeže a otevřených klubů,
 • podpora talentované mládeže a soutěží,
 • podpora mezinárodní spolupráce

Podpora mezinárodních aktivit klade důrazem na již existující přeshraniční aktivity s Horním Rakouskem, Dolním Rakouskem a Dolním Bavorskem. Příspěvek je možné získat i na pořádání tradičních mezinárodních závodů, turnajů a utkání na území Jihočeského kraje s převahou zaměření na mládež či na kofinancování projektů podpořených z evropských dotačních titulů zaměřených na mezinárodní spolupráci v oblasti sportu. Minimální výše grantu z rozpočtu Jihočeského kraje činí 10.0000 Kč, maximální výše grantu 50.000 Kč.

Jihomoravský kraj

Ing. Jana Tóthová
referentka pro volnočasové aktivity
KrÚ JMK, kancelář 161, Cejl 73, Brno
Telefon: 541 658 306
tothova.jana@kr-jihomoravsky.cz
www.kr-jihomoravsky.cz

V Jihomoravském kraji existuje program DO SVĚTA! 2011“ určený pro podporu spolupráce a partnerství právnických osob na území JMK vykonávajících činnost škol a školských zařízení (dále také školy a školská zařízení) se zahraničím a rozvojem jazykových znalostí žáků a studentů.

V rámci programu jsou podporovány následující oblasti mezinárodních projektů (příprava a realizace dvou a vícestranných zahraničních aktivit pro žáky a studenty škol):

 • jazykové pobyty
 • studijní pobyty a praxe
 • výměnné pobyty
 • dofinancování projektů programu COMENIUS, LEONARDO DA VINCI 

Minimální výše dotace určená na jeden projekt činí 30 tis. Kč a maximální výše dotace určená na jeden projekt není stanovena

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj
Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad
28. října 117 
702 18 Ostrava
Kontakt:
Ing.Hlubková Daniela, 
daniela.hlubkova@kr-moravskoslezsky.cz
www.kr-moravskoslezsky.cz

U Moravskoslezkého kraje existuje dotační program Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením. Zažádat na projekt mezinárodní spolupráci mládeže by bylo možné v rámci první části tohoto grantu.

Tato oblast je určena pouze pro nestátní neziskové organizace, jejichž hlavním předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže od 3 do 26 let. Předmětem grantu je:

 • Podpora akcí krajského, celostátního a mezinárodního charakteru
 • Podpora pravidelné, celoroční činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží, která je určena co nejširšímu spektru dětí a mládeže

Dotace poskytuje 20 až 200 tis. Kč při spoluúčasti 30%.

Minimální výše poskytnuté dotace je 20.000 Kč a maximální 200.000 Kč, ale maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů na projekt. Uzávěrky na následující rok jsou většinou na podzim.

Olomoucký kraj         

Olomoucký kraj
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
posta@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz

V Olomouckém kraji je možné čerpat finance na mezinárodní spolupráci mládeže z několika zdrojů.

 1. Příspěvek na podporu zahraničních vztahů Olomouckého kraje pro projekty školské, vzdělávací a vědecké (zejména spolupráce škol a mládežnických organizací), kulturní a další podle specifikace ve výzvě. Partneři by měli být z partnerských regionů Olomouckého kraje. Žádat lze o příspěvek ve výši 30 000Kč.
 2. Dále je možnost požádat přímo o příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje:
 3. Neinvestiční příspěvky do 30.000 Kč. Zde je možné žádat o příspěvek na veřejně prospěšnou činnost v oblasti činností s mládeží, v oblasti kultury, vzdělávání a jiných. Žádat lze formou elektronického formuláře na stránkách kraje.
 4. Významné projekty Olomouckého kraje. U tohoto grantu je možné žádat o příspěvek na veřejně prospěšnou činnost v oblasti činností s mládeží, ohledně kultury, vzdělávání a jiné. Jde však spíše o větší projekty.

Pardubický kraj

Krajský úřad Pardubického kraje
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
lenka.bulisova@pardubickykraj.cz
http://www.pardubickykraj.cz

V Pardubickém kraji existuje Grant na podporu mezinárodní spolupráce s důrazem na spolupráci s partnerskými regiony. Cílem grantu je podpořit rozvoj již existujících vztahů s jmenovanými zahraničními partnery a umožnit širší zapojení občanů a subjektů Pardubického kraje do uskutečňování konkrétních akcí mezinárodní spolupráce, a to nejen na poli školských, vzdělávacích a sportovních akcí.

Minimální výše grantu je 10 tis.Kč a spoluúčast min. 40%. Žádat mohou fyzické a právnické osoby se sídlem v Pardubickém kraji. Uzávěrka je v lednu aktuálního roku na který se žádá.

Také Grant na podporu sportu a volnočasových aktivit nabízí oblast Program na podporu činnosti NNO pracujících s dětmi a mládeží . Max. lze čerpat 40 tis. Kč Cílem programu je podpora zájmové činnosti, zlepšení příležitostí dětí a mládeže 
ke smysluplnému využívání volného času. Program je určen na pokrytí nákladů spojených s celoroční činností jednotlivých organizací, na podporu organizace a účasti na akcích pořádaných NNO. Spoluúčast je u celého grantu min. 30% a uzávěrky jsou konci kalendářního roku.

Zlínský kraj

Zlínský kraj
Odbor školství, mládeže a sportu
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
www.kr-zlinsky.cz
tomas.duda@kr-zlinsky.cz

Zlínský kraj vypisuje granty v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Fondu mládeže a sportu program jednorázových akcí v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, jako jsou např. turnaje, přebory, jednotlivá kola soutěží apod.

Dotace nemůže být použita na:

 • úhradu platu a odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce dotace;
 • úhradu výdajů za pohoštění a občerstvení, pokud se nejedná o stravování a pitný režim aktivních účastníků akce;
 • pořízení investičního majetku v hodnotě vyšší než 40.000,- Kč včetně DPH za 1 ks a celkové hodnotě vyšší než 100.000,- Kč včetně DPH;
 • dotaci jiným fyzickým nebo právnickým osobám.

Dotace může dosáhnout výše maximálně 75 % celkových nákladů na akci.

Uzávěrky jsou rozděleny do dvou pololetí, a termíny pro podání žádostí v únoru a červenci.

Doporučenou možností je také přímo požádat hejtmana Zlínského kraje o přidělení finančních prostředků z fondu hejtmana.

Karlovarský kraj

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
www.kr-karlovarsky.cz

Poskytuje grant na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže při odboru školství, mládeže a tělovýchovy a lze použít zejména pro tyto účely:

 1. podpora celoroční činnosti Krajské rady dětí a mládeže,
 2. podpora celoroční činnosti informačních center pro mládež,
 3. podpora činnosti organizací a sdružení pracujících s dětmi a mládeží do 26 let,
 4. podpora akcí neziskového charakteru nestátních neziskových organizací a sdružení pracujících s dětmi a mládeží do 26 let na území kraje.

Příspěvky se poskytují zejména k podpoře realizace projektů, které:

 • mají nadregionální a regionální význam,
 • zahrnují aktivity, na kterých má kraj zájem,
 • významně prezentují kraj a výrazně zvyšují povědomí veřejnosti o kraji,
 • není možno je realizovat z běžných provozních prostředků žadatele.

Žádost musí být podána vždy 31.10. roku, po kterém následuje rok realizace projektu.

Královéhradecký kraj

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor grantů a dotací
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Kontakt:
Mgr. Dana Komorová,
495 817 273
dkomorova@kr-kralovehradecky.cz

V oblasti volnočasových aktivit a sportu je k dispozici program Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže. Zaměřením programu je „rozvoj dvou a vícestranných mezinárodních kontaktů na bázi reciprocity, organizování dvou i vícestranných jednorázových setkávání u nás i v zahraničí, mezinárodní tábory u nás i v zahraničí, účast a pořádání mezinárodních vzdělávacích i jiných akcí nebo projektů, reprezentace kraje v zahraničí.

Dotace pokryje částku 10 až 50 tis. Kč, maximální možný podíl dotace na celkových nákladech žádosti 70%. Program poskytuje prostředky zásadně na krytí neinvestičních nákladů a jsou nastaveny specifické limity a pravidla. Termín vyhlášení je většinou na začátku kalendářního roku.

Plzeňský kraj

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu
oddělení mládeže a sportu
Škroupova 18
306 13 Plzeň
hana.daducova@plzensky-kraj.cz
www.kr-plzensky.cz

V rámci Plzeňského kraje existuje dotační titul: Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů s cíly:a týká se vychovávání mladých lidí k solidaritě, toleranci a porozumění prostřednictvím interkulturního vzdělávání, zdokonalování jazykové vybavenosti a tím odbourávání bariér při vzájemné komunikaci, znalost reálií, příprava dětí a mládeže na soužití ve sjednocené Evropě a další.

Program podporuje:

 • Dvoustranné mezinárodní kontakty dětí a mládeže.
 • Mezinárodní tábory s min. účastí 30 % zahraničních účastníků konané v České republice nebo v zahraničí.
 • Dvou i vícestranná jednorázová setkání mládeže u nás i v zahraničí.
 • Mezinárodní projekty a výměny mládeže.
 • Vzdělávací akce v zahraničí.
 • Podpora spolupráce škol a školských zařízení se školami a školskými zařízeními z oblasti partnerských regionů PK, včetně spolupráce s Centrem Bavaria Bohemia ve městě Schönsee.

Dotace se nevztahuje na projekty, které je možné financovat v rámci příhraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013.

Podpora Plzeňského kraje u jednotlivých projektů dosahuje maximálně 80 % z celkových nákladů projektu. Výzva je vyhlášena většinou na začátku roku s uzávěrkou v březnu.

Středočeský kraj

Středočeský kraj
Zborovská 11,
Praha 5,
Tel.: 257280111,
info@kr-s.cz
http://www.kr-stredocesky.cz

Středočeský kraj vyhlašuje dotace z Fondu sportu, volného času a primární prevence, která zahrnuje také „Podporu volnočasových a sportovních aktivit“. Tento grant se dělí na dvě části: část investiční (podpora výstavby a modernizace sportovních zařízení) kde lze žádat min o 40  tis. Kč až do částky 1 mil. Kč a část neinvestiční, v jejímž rámci by se mohla také pořádat případná mezinárodní spolupráce, ale spíše jen okrajově. Žádat lze od 10 do 100tis. Kč a spoluúčast je nastavena na úžasných 5%. Výzva se vyhlašuje na podzim.

Ústecký kraj

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
40002 Ústí nad Labem
+420 475 657 111
linek.l@kr-ustecky.cz
www.kr-ustecky.cz

Ústecký kraj vyhlašuje grantový program Volný čas určené pro:

 • multifunkční strukturovanou podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže
 • reprezentace kraje v oblasti volného času dětí a mládeže
 • rozvoj zájmové činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží

Minimální výše dotace 30.000,- Kč. Výše spoluúčasti příjemce dotace je nejméně 30 % celkových uznatelných nákladů projektu. Termín vyhlášení je 1. polovina ledna. Další možností je Fond hejtmanky, který podporuje akce prezentující Ústecký kraj.

Kraj Vysočina

Krajský úřad Kraje Vysočina,
Žižkova 57,
587 33 Jihlava
http://www.kr-vysocina.cz/

Kontaktní osoba:
Mgr. Alena Mikulíková
e-mail: mikulikova.a@kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina podporuje volnočasové aktivity pomocí grantových programů Jednorázové akce, Sportujeme a programu na dofinancování evropských projektů.

Program Jednorázové akce podporuje následující aktivity:

 • vytváření nabídky volnočasových a dalších aktivit pro organizované i neorganizované děti a mládež,
 • širokou a účinnou propagaci účelného trávení volného času,
 • spolupráci jednotlivých organizací působících v oblasti dětí a mládeže,
 • rozvoji materiálně-technické základny,
 • aktivní zapojení široké veřejnosti do volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Minimální výše dotace na jeden projekt je 5 000 Kč, maximální výše dotace je 70 000 Kč a může pokrýt až 40 % celkových nákladů projektu. Časový harmonogram realizace projektu 1. 1.–31. 12. kalendářního roku, na který žadatel o dotaci žádá.

Na dofinancování evropských projektů je možné žádat maximálně 50 000,- Kč a dotace může dosáhnout maximálně 20 % z celkového rozpočtu projektu.

Dofinancovány mohou být:

 • Programy celoživotního učení (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig a eTwinning),
 • Mládež v akci (Akce 1, Akce 3 a Akce 4),
 • Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013.