Fondy a programy EU

Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020

Evropské fondy představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. 

Pro Českou republiku byly v programovém období 2014-2020 vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Fondy EU zahrnují celou škálu nástrojů finanční pomoci. V České republice byla nastavena společná pravidla pro pět fondů, které dohromady tvoří Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF).

Přehled fondů:

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF)

Zaměřuje se na modernizaci a posilování hospodářství. Podporovány jsou investiční (infrastrukturní) projekty, jako např. výstavba silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, budování stokových systémů, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, rozvoj a obnova sportovních areálů, rekonstrukce kulturních památek, výsadba regenerační zeleně, výstavba či oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, zavádění služeb elektronické veřejné správy apod.

Evropský sociální fond (ESF)

ESF podporuje aktivity v oblastech zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů. ESF podporuje neinvestiční (neifrastrukturní) projekty, jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež, etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů apod.

Fond soudržnosti (FS)

Jinak také Kohezní fond, který je na rozdíl od strukturálních fondů určen na podporu rozvoje chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF jsou z něj podporovány investiční (infrastrukturní) projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu (např. transevropské sítě), ochranu životního prostředí a na oblast energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)

EAFRD je finanční nástroj na podporu rozvoje venkova, který spadá do společné zemědělské politiky EU. Prostředky z EAFRD slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zlepšení životního prostředí a krajiny nebo kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova. 

Evropský námořní a rybářský fond (EMFF)

Je finančním nástrojem na podporu rybolovu, který spadá do společné rybářské politiky EU. Fond podporuje projekty vedoucí k vyšší konkurenceschopnosti a ochraně životního prostředí. Financuje aktivity týkající se mořského i vnitrozemského rybolovu (např. odbahňování rybníků), investice na modernizaci zpracovatelského průmyslu, modernizace plavidel, podpory likvidace už nedostačujících plavidel, zlepšování akvakultury apod.
 

Národním orgánem pro koordinaci, který zodpovídá za řízení a koordinaci realizace a naplňování stanovených cílů Národního strategického referenčního rámce pro programové období 2007–2013 a Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 v České republice, je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, oficiální webový portál ESIF - www.dotaceeu.cz

Národní operační programy v programovém období 2014–2020:

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP Zaměstnanost

OP Doprava

OP Životní prostředí

OP Praha – pól růstu ČR

OP Rybářství 2014-2020

OP Technická pomoc

Integrovaný regionální operační program

Program rozvoje venkova

Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020:

INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO

INTERREG V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA

PROGRAM INTERREG V-A RAKOUSKO - ČESKÁ REPUBLIKA

PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA – SVOBODNÝ STÁT BAVORSKO CÍL EÚS 2014 -2020

PROGRAM SPOLUPRÁCE SVOBODNÝ STÁT SASKO – ČESKÁ REPUBLIKA 2014–2020

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce:

PROGRAM NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERREG CENTRAL EUROPE

PROGRAM NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERREG DANUBE

PROGRAM MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE INTERREG EUROPE

PROGRAM MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE ESPON 2020

PROGRAM MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE INTERACT III

PROGRAM URBACT III

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, www.dotaceeu.cz