Evropská jazyková cena Label 2022

15.3.2022

Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s MŠMT vyhlašuje 21. ročník Evropské jazykové ceny Label. Přihlásit se je možné do 30. dubna.

Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání, může se jednat o aktivity/projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty, nejdéle však do tří let od jejich ukončení. Ocenění mohou získat pouze projekty, které splňují všechny podmínky Výzvy k předkládání návrhů pro rok 2022.

Termín předkládání přihlášek: 30. 4. 2022.

Priority pro Výzvu 2022:

  • Podpora výuky jazyků prostřednictvím digitálních technologií a digitálních médií
  • Výuka jazyků a podpora rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství
  • Profesní rozvoj učitelů jazyků
  • Vícejazyčnost a výuka druhého cizího jazyka jako cesta k lepšímu uplatnění na trhu práce

Bližší podrobnosti ke každé z uvedených priorit jsou uvedeny ve Výzvě pro předkládání návrhů (ke stažení výše).

Hodnoceny budou jen kompletně a řádně vyplněné a včas odeslané přihlášky. Nedílnou součástí přihlášky je dokument Potvrzení statutárního zástupce. Přihláška musí obsahovat dostatečné a relevantní informace odpovídající kritériím a prioritám uvedeným ve Výzvě k předkládání návrhů.

Přihlášku a dokument Potvrzení statutárního zástupce zasílejte do 30. 4. 2022 elektronicky na adresu: label@dzs.cz (rozhoduje datum odeslání e-mailu).