Solidární projekty

O finance lze zažádat jako neformální skupina v počtu nejméně 5 mladých lidí, kteří jsou občany dané země, nebo pod hlavičkou organizace či instituce. Je žádoucí, aby byly detailně popsány veškeré aktivity jednotlivých členů neformální skupiny, které povedou k naplnění cíle jejich projektu. Členové neformální skupiny tak mají šanci realizovat pozitivní změny ve svém okolí a prostřednictvím jednotlivých fází projektu (příprava, implementace, evaluace a diseminace projektu) rozvíjet své osobní i pracovní kompetence. Solidární projekt může trvat 2-12 měsíců. Členem skupiny může být každý mladý člověk ve věku 18 až 30 let, který je residentem v ČR a je registrován v Databázi Evropský sbor solidarity. Skupina mladých lidí také může žádat pod záštitou organizace, která bude nejčastěji provádět pouze administrativní úkony. Co je financováno? Náklady spojené s řízením projektu,náklady na kouče, mimořádné náklady.