Stáž u Evropské agentury pro námořní bezpečnost

23.6.2014

European Maritime Safety Agency (EMSA) má za cíl zvýšit ochranný námořní systém Evropského společenství. Přispívá ke snížení rizika námořních nehod, znečištění a ztráty lidských životů na moři. Nabízí stáže po dobu 3 až 5 měsíců pro studenty se znalostí problematiky námořnictví.

Program stáží má za cíl:

·         získat účastníky se zkušenostmi z oblasti námořních předpisů týkajících se námořní bezpečnosti

·         umožnit těmto účastníkům získat praktické zkušenosti a znalosti o denní práci v Agentuře a jejích sekcích

·         poskytnout příležitost mladým absolventům uvést teoretické znalosti získané ve škole do praxe

Obvyklý termín nástupu je každoročně 1. března a 1. října. Účastníci jsou umístěni vždy pod zodpovědného poradce. Mají možnost zúčastnit se schůzek podle oblasti jejich zájmu, získávat přístup k příslušné dokumentaci a podílet se na práci sekce, do které jsou zapojeni na úrovni odpovídající jejich vzdělání a pracovním zkušenostem.

Kritéria pro výběr účastníků:

musí být občanem členského státu EU, Islandu nebo Norska. Nicméně, omezený počet účastníků z ostatních zemí může být také vybrán s ohledem na dostupné zdroje

musí mít dokončený první stupeň vysokoškolského vzdělání a získat celý titul nebo jeho ekvivalent k datu uzávěrky přihlášek

musí mít velmi dobrou znalost angličtiny a pokud je občanem členského státu EU dobrou znalost druhého jazyka

Grant:

účastníci získají grant na každý měsíc – výše základního grantu bude zveřejněna na webových stránkách. Zdravotně postižení stážisté mohou získat ještě o 50 % grantu navíc.

přijatí stážisté mohou získat příspěvek na dopravu podle dostupných zdrojů z rozpočtu. Příspěvek se vyplácí na konci stáže.

Datum přihlášek: 2. července 2014 (začátek 1. října a konce 28. února)

Bližší detaily můžete nalézt na stránkách EMSA.