Nabídka výměny mládeže Connecting Through Science

25.8.2014

Evropské centrum mládeže Břeclav získalo grant na výměnu mládeže, která se bude konat v Lednici v posledním říjnovém týdnu. Přihlásit se můžete až do 20. září.

Projekt Connecting through Science byl podpořen grantem ve výši 11 508 EUR  programu Erasmus+: Mládež v akci. Tato výměna mládeže se bude konat od 24. do 31. října 2014 v Lednici na jižní Moravě a bude spojovat mladé lidi, kteří mají zájem nejen o vědu, ale i o sebevzdělání, aktivní občanství a poznávání nových lidí z celé Evropy, konkrétně z: České republiky, Estonska, Chorvatska, Nizozemí, Slovenska a Slovinska.

Pokud máte zájem o další informace, prosím pročtěte si info-pack a rozpis denních aktivit

Informace o projektu:

Erasmus+: Výměna mládeže "Connecting through Science" je zaměřena na mladé účastníky, kteří mají zájem o svět kolem sebe, zajímají se tedy o vědu, hledají příležitost poznat evropské země a naučit se něco nového nejen z oblasti vědy, ale i aktivního občanství. Tento projekt nabízí účast i takovým mladým lidem, kteří jsou nějakým způsobem ve společnosti znevýhodněni (specifickými potřebami, poruchami učení, ekonomickými a sociálními překážkami či kulturními odlišnostmi).

Hlavní cíle této výměny mládeže jsou:

1) zvýšení příležitosti mobility spojené s objevováním nových kultur, zvyků, životních stylů (učení se jeden od druhého)

2) zlepšení úrovně klíčových kompetencí a dovedností mladých lidí umožňující jim rozšíření jejich profesních vyhlídek (růst osobnosti jako celku)

3) prezentace vědy jako ideálního prostředku pro rozvinutí schopností a kompetencí účastníků formou neformální a informálního vzdělávání (jsem okouzlen přírodou + učení hrou)

Výměna mládeže CtS se také zaměřuje na osobností růst jednotlivých účastníků: podpora vyjádření jejich vlastního názoru a prezentace jejich nápadů, představ, myšlenek a obohacení jejich mysli.

Během šesti pracovních dní této Výměny mládeže se účastníci budou setkávat s následujícími tématy: integrace, sdílení nápadů a zkušeností, bioetika, fyzické a vizuální postižení, interaktivní genetika a aktivní občanství. Všechna témata a aktivity povedou k rozvinutí klíčových kompetencí účastníků a k dosažení všech výše vytyčených cílů budou použity metody neformálního vzdělávání, simulace postižení (k získání empatie) a diskuze s experty v oblasti vědy.

Důležitou částí výměny mládeže je "učení se děláním". Naši účastníci budou mít příležitost prezentovat jejich vlastní práci a akční plány, posilujíc tak jejich sebevědomí. Navíc budou mít otevřenou možnost vyjádření se v připravované brožurce projektu, která bude zároveň i shrnutím proběhnuté výměny mládeže včetně uvedení prováděných aktivit, jejich cílů, metodiky a kompetencí, na které se zaměřují a snaží se je rozvinout. V této brožurce budou také základní informace o programu Erasmus+: Mládež v akci a zúčastněných organizacích. Další součástí budou postery účastníků a jejich další nápady a iniciativa.

Rámcovým cílem projektu je rozšíření povědomí o dané problematice mezi veřejnost. Během našeho projektu proběhne také diskuze s politiky z našeho regionu, konkrétně s krajským radním, Ing. Jaroslavem Parolkem, který nás seznámí s činností na úrovni politiky k podpoře neformálního vzdělávání, vědy, mladých vědců a aktivního občanství.

Po skončení projektu rozvinou účastníci své kompetence a získají nové kamarády z celé Evropy. Vyvrcholením celého projektu bude aktivita Poster Fair, na které účastníci zábavnou formou budou prezentovat připravené postery a později o nich diskutovat nejen s účastníky projektu, ale i s přizvanými hosty. Místem této akce bude město Brno spojené se slavnou osobností vědy, J. G. Mendelem.

Součástí naše projektu bude třicet tři účastníků z šesti národů zastupující: Českou republiku, Slovenskou republiku, Slovinsko, Estonsko, Chorvatsko a Nizozemí.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako český účastník, prosím zašlete nám vyplněnou přihlášku na:eycb.info@gmail.com do 20. září (vč.).

Zdroj: ECMB